با حضور فرماندار شهریار،باشگاه پرورش و سوارکاری اسب الوند در سعیدآباد شهریار افتتاح شد